MVO

Het uitgangspunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is:

♦ dat een organisatie vanuit een basishouding (7 MVO-principes)
♦ samen met haar omgeving (stakeholders)
♦ bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (37 onderwerpen)
♦ zij aan de slag gaat (implementatie)

De 7 MVO principes:

 

  1. Afleggen rekenschap (over effecten van bedrijfsvoering op de samenleving en het milieu)
  2. Transparantie (over de effecten van beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu)
  3. Ethisch gedrag (eerlijkheid, rechtvaardigheid, integriteit van het handelen van de organisatie)
  4. Respect voor belangen van stakeholders (identificeren, bewustzijn van haar belangen en wettelijke rechten en haar invloed onderkennen)
  5. Respect voor de rechtsorde (aan alle wet- en regelgeving voldoen en op de hoogte blijven en evalueren of hieraan voldaan wordt)
  6. Respect voor internationale gedragsnormen (ook als de wet hier niet voor zorgt zoeken naar mogelijkheden om conflicten op te lossen en medeplichtigheid vermijden.)
  7. Respect voor mensenrechten (universele verklaring voor de rechten van mens erkennen voor alle landen, culturen en situaties en stappen nemen indien hier niet aan wordt voldaan)

 

Onderstaand zijn een aantal foto's en plaatjes opgenomen die alle MVO gerelateerd zijn of kunnen zijn.